Sporto klubo taisyklės ir sąlygos, duomenų tvarkymas

1.1.       Taisyklės – tai šios naudojimosi Sportshouse Sporto klubo (toliau – Sporto klubas) teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), Sporto klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.sportshouse.lt ir yra neatskiriama nuo Paslaugų teikimo sutarties. Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles be išankstinio perspėjimo.

1.2.       „Paslaugos“ – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruoklių salės paslaugos, vandens ir pirčių zonos paslaugos.

1.3.       Sporto klubo klientas ( arba „Klientas“) – tai asmuo, Sporto klubo tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinę narystę arba nemokamai išbandantis Sporto klubo paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo narystės ar vienkartinio apsilankymo bilieto, tačiau įsigijo mokamas paslaugas pas specialistą.

1.4.       Narystė – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą per dieną lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo, kurios yra skelbiamos interneto svetainėje www.sportshouse.lt. Klientas negali ateiti anksčiau nei abonemente nurodytas laikas ir privalo išsiregistruoti ne vėliaui, nei abonemente nurodyto laiko.

1.5.       Kartinė narystė – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti Sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.

1.6.       Asmeninė narystės kortelė (toliau – „narystės kortelė“) – tai Sporto klubo išduota asmeninė kortelė, už vienkartinį mokestį ( 5 EUR),  kurios pagalba Sporto klubo darbuotojai identifikuoja Klientą, o Klientas su šia kortele Sporto klube įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sporto klubo paslaugomis.

 1. Teisė naudotis Sporto klubo paslaugomis

2.1.       Teisę naudotis Sporto klubo paslaugomis turi asmenys Sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję nuolatinę narystę arbą įsigiję vienkartinę (kartinę) narystę bei pasirašytinai susipažinę su Taisyklėmis (Paslaugų sutarties priedas Nr. 1) t.y. pasirašę šias Taisykles arba Klientų, supažindintų su Sportshouse sporto klubo taisyklėmis, žurnale. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.

2.2.       Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams Klientams iki 16 metų amžiaus be tėvų ar globėjų yra draudžiama. 16-18 metų amžiaus nepilnamečiai Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą/sutikimą (Paslaugų sutarties Priedas Nr. 2), pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje.

 1. Sporto klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

3.1.       Sporto klubo narysčių, Sporto klube teikiamų papildomų paslaugų kainas bei kitus Sporto klubo galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto svetainėje www.sportshouse.lt, nustato Sporto klubas.

3.2.       Klientai norėdami įsigyti narystę ar vienkartinę (kartinę) narystę atitinkamiems Sporto klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Kliento asmens tapatybę.

3.3.       Sporto klubo darbuotojai turi teisę, Klientui sutikus, jį nufotografuoti ir Kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui. Klientui nedavus sutikimo fotografuotis, Sporto klubo administracija apsilankymo sporto klube metu paprašyti parodyti asmens tapatybės dokumentą.

3.4.       Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims, suteikiama nuolaida narystei įsigyti privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

3.5.       Klientų, įsigijusių nuolatinę narystę, vaikai nuo 4 iki 14 metų į vykdomą treniruotę / žaidimus vaikams įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą (gimimo liudijimą ar kitą vaiko amžių patvirtinantį dokumentą).

 1. Sporto klubas turi teisę:

4.1.       keisti Sporto klubo darbo laiką;

4.2.       atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų;

4.3.       nustatyti kitas atskirų narysčių ar vienkartinių apsilankymo bilietų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje www.sportshouse.lt

4.4.       sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;

4.5.       kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;

4.6.       pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Klientui už abonementą negrąžinami.

5. Sporto klubas įsipareigoja:

5.1.       laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti Klientams paslaugas Sporto klube;

5.2.       iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti Klientus apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimą, pakabindamas atitinkamus skelbimus vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.sportshouse.lt;

5.3.       iš anksto informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.sportshouse.lt;

5.4.       teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;

5.5.       sustabdyti ir pratęsti Kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas dėl šiame skyriuje išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus; sustabdyti ar pratęsti Kliento narystės kortelės galiojimą, jei Klientas pateikia atitinkamus Sutartyje nurodytus dokumentus.

 1. Sporto klubo atsakomybė

6.1.       Sporto klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

6.2.       Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl užsiėmimų instruktoriaus ligos, nesusirinkusių žmonių skaičiui ar pan.

6.3.       Klientui ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukus narystę, mokestis už likusį narystės galiojimo laiką jam nėra grąžinamas.

 1. Klientas įsipareigoja

7.1.       lankydamasis Sporto klube laikytis Taisyklių (Priedas Nr. 1);

7.2.       netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui ar sveikatai, pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;

7.3.       nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;

7.4.       sporto klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta Kliento įsigytos narystės paslaugos teikimo sąlygose, kurios yra skelbiamos Sporto klubo internetinėje svetainėje www.sportshouse.lt, bet ne vėliau kaip iki Sporto klubo darbo pabaigos.

7.5.       atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia Sporto klubas dėl Kliento kaltės.

 1. Klientų atsakomybė

8.1.       Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.

8.2.       Klientai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

8.3.       Klientas privalo atlyginti Sporto klubui materialinę žalą, kurią Sporto klubas patyrė dėl Kliento kaltės ar dėl su Klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Sporto klubui padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

 1. Narystės kortelės naudojimo tvarka

9.1.       Narystės kortelės galiojimas gali būti sustabdomas, o vėliau pratęsiamas šiais atvejais:

9.1.1.     Klientams įsigijusiems metinį abonementą jo galiojimas gali būti sustabdytas 30 dienų, 6-11 mėn. – 14 d., 3-6 mėn. – 7 d.

9.1.2.     Ligos atveju.

9.2.       Asmeninės narystės kortelės be išankstinio Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo Sporto klubo pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę.

9.3.       Klientas, norintis pakeisti įsigytos narystės rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo Sporto klubo registratūroje. Jeigu pigesnė narystė keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną Sporto klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė narystė į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas.

9.4.       Apsilankymo trukmė Sporto klube 3 val. už 15 min. vėlavimą taikomas 1,5 Eur mokestis. Su bet kuriuo abonementu galimas tik 1 (vienas) apsilankymas per dieną.

 1. Kitos nuostatos

10.1.      Pasirašydami Taisyklėse ar Klientų, supažindintų su Sportshouse sporto klubo taisyklėmis, žurnale Klientas ar nepilnamečių Klientų tėvai/globėjai savo parašu patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

10.2.      Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Sporto klubo, kaip asmens duomenų tvarkytojo, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).

 

Priedas Nr. 1. Taisyklės

UAB „Sporto birža“, kodas 304033680, PVM kodas: LT100010409017

Banko sąskaita: LT 63704406008003792

SPORTSHOUSE SPORTO KLUBO TAISYKLĖS

Sportshouse Sporto klubo (toliau – Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis (toliau – Klientas/ai) ir yra įsigiję kartinę narystę ar yra sudarę paslaugų teikimo sutartį su Sporto klubu. Klientai privalo pasirašytinai susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. Nesusipažinimas pasirašytinai su Taisyklėmis, neatleidžia Kliento nuo reikalavimo laikytis Taisyklių nuostatų. Taisyklės yra skelbiamos viešai Sporto klubo internetinėje svetainėje www.sportshouse.lt ir yra privalomos visiems Klientams.

 1. Bendrosios Sporto klubo elgesio taisyklės

1.1.       Sporto klube Klientas visose treniruotėse dalyvauja ir naudojasi Sporto klube esančia įranga savo atsakomybe.

1.2.       Klientas prisiima visą atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų, dėl susižalojimų atsiradusių dėl tyčinių ar neatsargių Kliento veiksmų ar nelaimingų atsitikimų Sporto klube ar jo teritorijoje.

1.3.     Klientas prisiima visą atsakomybę už jo atlydėtus Vaikus paliktus Sporto klube esančioje žaidimų erdvėje.

1.4.       Sporto klubas pasilieka teisę neįleisti Klientų į Sporto klubą likus 30 min. iki Sporto klubo darbo pabaigos.

1.5.       Klientas privalo išsiregistruoti iki abonemento laiko pabaigos.

1.6.       Sporto klubas turi teisę neįleisti į Sporto klubą neblaivių asmenų.

1.7.       Sporto klubas neatsako už persirengimo patalpose, treniruočių vietose, soliariume, sūkurinėje vonioje, vaikų žaidimų erdvėje ar pirtyje paliktus Klientų asmeninius daiktus.

1.8.       Kiekvienas Klientas ateidamas sportuoti privalo atsinešti rankšluostį arba išsinuomoti jį registratūroje bei sportinę vidaus avalynę.

1.9.       Klientas išeidamas privalo palikti atrakintą persirengimo spintelę. Už negrąžintus daiktus taikomas papildomas mokestis: už negrąžintą ar sugadintą rankšluostį – 17 Eur, už pamestą kortelę – 5 Eur.

1.10.      Klientas turi atlaisvinti spintelę ne vėliau kaip pasibaigus 10 min. abonemento laikui. Pradelsus abonemento laiką, mokama 1.45 Eur už kiekvieną pavėluotą 10 min.

1.10.1    Norint sportuoti ne savo turimo abonemento laiku, klientas susimoka 7EUR vienkartinį mokestį.

1.11.      Sporto klube draudžiama:

1.11.1.   rūkyti, vartoti alkoholį ar kitas svaiginamąsias medžiagas;

1.12.2.   įsinešti į Sporto klubo patalpas ir vartoti maisto produktus;

1.13.3.   dėvėti nešvarią, netvarkingą aprangą ir avalynę ar avėti sportui nepritaikytą avalynę (pvz.: futbolo sportinius batelius, šlepetes) bei sportuoti basomis;

1.14.4.   persirengimo kambariuose, sūkurinėje vonioje, pirties, soliariumo ir dušo patalpose atlikti asmens higienos procedūras.

 1. Saugaus elgesio taisyklės Sporto klubo treniruoklių salėje

2.1.       Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis / instrukcijomis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.

2.2.       Prieš atliekant pratimą ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį.

2.3.       Atlikus pratimą treniruoklius privaloma palikti tvarkingus, sutvarkyti treniruotės vietą, taip, kad būtų tinkama naudoti kitiems Klientams, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

2.4.       Treniruoklių salėje yra draudžiama:

2.4.1.     naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.4.2.     sportuoti bei naudotis salės įranga bei treniruokliais jaunesniems nei 16 m. vaikams. Vaikai nuo 16 m. gali sportuoti treniruoklių salėje tik turėdami rašytinį tėvų/globėjų sutikimą (priedas Nr. 2), pažymą iš medicinos įstaigos apie sveikatos būklę bei pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje.

 1. Saugaus elgesio taisyklės Sporto klubo grupinių užsiėmimų salėje

3.1.       Grupinių užsiėmimų salėje gali sportuoti asmenys nuo 10 m., išskyrus vaikams skirtus užsiėmimus.

3.2.       Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėje vykstančius užsiėmimus. Grupinių treniruočių instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių Klientų.

3.3.       Grupiniai užsiėmimai, išskyrus, treniruotes mažose grupėse, vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 3 klientai.

3.4.       Draudžiama Klientams vieniems, nesant instruktoriaus, lankytis grupinių užsiėmimų salėse, naudotis jose esančiu inventoriumi, leisti muziką.

 1. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai pirtyje

4.1. Prieš ir po apsilankymo pirties zonoje Klientas privalo nusiprausti duše.

4.2.       Prieš ir po apsilankymo pirties zonoje Klientas privalo nusiprausti duše.

4.3.       Pirties zonoje Klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat, Klientai privalo į pirtį eiti su rankšluosčiu, o avalynę palikti priepirtyje.

4.4.       Pirtyje Klientai privalo pasitiesti rankšluostį.

4.5.       Dėl naudojimosi pirtimi trukmės Klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 9 metų amžiaus nerekomenduojama būti pirtyse.

4.6.       Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą pirties zonoje.

4.7.       pirties zonoje draudžiama:

4.7.1.     būti neblaiviems;

4.7.2.  lankytis asmenims, segantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims,  turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei.

4.7.3.     dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;

4.7.4.     stumdytis, triukšmauti ar kitaip trukdyti naudotis pirčių paslaugomis kitiems klientams;

4.7.5.     neatsargiai elgtis ir kitaip savo veiksmais kelti pavojų sau ir aplinkiniams;

4.7.6.     neklausyti atsakingų Sporto centro darbuotojų nurodymų;

4.7.7.     įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;

4.7.8.     įsinešti bet kokius indus ir maišelius su skysčiais, druskomis ar kitomis priemonėmis, į pirties patalpą;

4.7.9.     pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;

4.7.10.   judinti, ar kitaip liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai;

4.7.11.   sėdėti nepasitiesus rankšluosčio.;

4.7.12.   nepilnamečiams kaitintis pirtyje be tėvų (suaugusių) priežiūros griežtai draudžiama.

4.8      Sporto klubas neatsako už pirtyje, bei priepirtyje paliktus daiktus.

4.9 Šios naudojimosi taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi pirtimi ir priepirčio zona. Klientui nesilaikant šių taisyklių reikalavimų, jo sutartis gali būti nutraukta nuo pažeidimo užfiksavimo momento. Kilus konfliktinei situacijai, sporto klubas turi teisę iškviesti policiją ar apsaugos tarnybą.

    5. Saugaus elgesio taisyklės soliariume

5.1.Laikytis soliariumų naudojimo taisyklių, kurios yra skelbiamos soliariumų patalpose.

5.2. Naudojant soliariumą ilgiau, nei nurodyta soliariumo naudojimosi taisyklėse, atsakomybę dėl žalos sveikatai prisiima Klientas. Sporto centras neatsako už neteisingo naudojimosi soliariumu pasekmes.

5.3. Pirmojo deginimosi soliariume trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 10 min.

5.4. Tarp deginimosi sesijų turi būti daroma 48 val. pertrauka. Maksimalus deginimosi laikas – 15 min. Ne daugiau nei 30 kartų per kalendorinius metus. Maksimalus deginimo laikas per kalendorinius metus- 450 minučių.

5.5. Deginantis soliariume rekomenduojama dengti plaukus, randus, tatuiruotas kūno vietas.

      6. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai naudojantis sūkurine vonia

6.1. Prieš einant į sūkurinę vonią nusiprausti duše, apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti šlepetes.

6.2. Sūkurinėje vonioje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 10-15 min. ir ne daugiau, kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

6.3. Draudžiama į sūkurinę vonią neštis bei naudotis asmeninėmis kosmetikos bei higienos priemonėmis (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemonėmis, naudoti kaukes, šveitiklius ir kt.).

6.4. Draudžiama pilti į sūkurinę vonią įvairius skysčius, dėti į vandenį nešvarius daiktus.

6.5. Įlipti į sūkurinę vonią ar išlipti iš jos tik tam skirtose vietose.

6.6. Draudžiama šokinėti į vandenį nuo sūkurinės vonios kraštų, nardyti.

     7. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai vaikų žaidimų erdvėje

7.1. Kiekvienas Klientas užtikrina (pasirašydamas registrų žurnale registratūroje), kad jis ir jo atlydėti Vaikai yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir kitais Sporto centro pateiktais nurodymais ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad Kliento atlydėti Vaikai laikytųsi šių Taisyklių.

7.2. Žaidimų erdvė yra orientuota į 4+ metų vaikus. Už vaikų elgesį, priežiūrą kambaryje yra atsakingi jų tėvai ar kiti jį atlydėję pilnamečiai asmenys. Įsitikinkite, kad vaikai supranta, kaip teisingai naudotis žaidimų erdvę ir ten esančia įranga, bei žaislais. Tai itin svarbu, norint žaisti saugiai.

7.3. Naudodamiesi žaidimų erdve Klientai ir jų atlydėti Vaikai privalo laikytis visuotinai priimtų gero elgesio normų bei draudimų, kad savo elgesiu netrukdytų kitiems.

7.4. Klientas prisiima visišką atsakomybę už atlydėtų Vaikų elgesį, šių Taisyklių ir kitų sporto klubo pateiktų nurodymų laikymąsi.

7.5. Klientai ir jų atlydėti Vaikai privalo naudoti esančius žaidimų įrenginius, bei žaislus pagal jų tiesioginę paskirtį. Klientai atsako už sužalojimus ar nuostolius.

7.6. Klientams, jų atlydėtiems Vaikams draudžiama pavojingai bėgioti, garsiai rėkauti, grubiai žaisti su kitais vaikais, įžeidinėti, gąsdinti ar kitaip skriausti kitus vaikus, gadinti ar laužyti žaidimų erdvės ir kitų vaikų turtą.

7.7. Pasiliekame teisę nuolat taisyklių nesilaikančius, kitus vaikus skriaudžiančius vaikus sudrausminti arba atsisakyti priimti į sporto klube esančią žaidimų erdvę.

7.8. Mes tikime, kad Jūs esate atsakingi žmonės ir vieni kitus gerbsime, todėl prašome saugoti mūsų inventorių ir jame esančią įrangą, daiktus naudoti pagal jų paskirtį.

7.9. Kilus įtarimui sporto klubo darbuotojai turi teisę paprašyti Lankytojų parodyti ir patikrinti įsinešamų į žaidimų erdvę rankinių turinį.

7.10. Už apsilankymo metu tyčia, dėl neatsargumo, taisyklių nesilaikymo sugadintus kambario daiktus, inventorių, įrangą finansinė atsakomybė tenka paslaugos užsakovui, pasirašiusiam registrų žurnale.

7.11. Labai vertiname švarą, todėl kambariuose vaikštome be lauko avalynės (rekomenduojame turėti storesnes kojines suaugusiems, vidaus avalynę neslystančiu paduku vaikams ) arba su antbačiais.

7.12. Užkandžiai ir maistas žaidimų erdvėje negalimi. Higienos ir vaikų saugumo sumetimais maistą (kad žaisdami neužspringtų), į žaidimų erdvę draudžiama neštis.

7.13. Už paliktus asmeninius daiktus Klientai atsakingi patys.

7.14. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Jūsų ar svečių nuo atsakomybės. Žaidimų erdvės taisyklės yra viešai paskelbtos tinklapyje www.sportshouse.lt, su jomis taip pat galima susipažinti, atvykus į sporto klubą.

7.15. Visi norime, kad vaikai žaistų saugiai. Kilus klausimams, klauskite administratorės.

     8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Klientas nesilaikantis šių Sporto klubo saugaus elgesio taisyklių reikalavimų, gali būti pašalinamas iš Sporto klubo patalpų ir/arba su šiuo Klientu gali būti nutraukiama Sporto klubo paslaugų teikimo sutartis be išankstinio įspėjimo nuo pažeidimo padarymo momento. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

8.2. Nepilnamečių Klientų tėvai/globėjai, pasirašydami Taisyklėse ar Klientų, supažindintų su Sportshouse sporto klubo taisyklėmis, žurnale, patvirtina faktą, kad:

8.2.1. nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;

8.2.2. nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

8.2.3. nepilnamečio Kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2.4. atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;

8.2.5. sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio Kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo Klientų duomenų bazėje.

8.3. Sporto klubas pasilieka teisę vienašališkai keisti įkainius apie tai pateikdamas informaciją Sporto klubo internetinėje svetainėje www.sportshouse.lt

 

PRANEŠIMAS

APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip UAB SPORTO BIRŽA paciento, asmens duomenis tvarkome ar galime tvarkyti ir kodėl, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite informacijos apie Jūsų teises, susijusias su asmens duomenimis.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas UAB SPORTO BIRŽA (toliau – Įmonė), įmonės kodas 304033680.

Kokius duomenis tvarkome?

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tam, kad galėtume sudaryti su Jums ir tinkamai vykdyti sutartį, teikti paslaugas, vykdyti visus privalomus įstatymų reikalavimus, Įmonės teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu.

Galime rinkti asmens duomenis, kai Jūs juos mums savanoriškai pateikiate. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

Atsižvelgiant į tai, gali būti tvarkomi šie duomenys:

Sporto klubo taisyklių, sutarties pasirašymui: vardas, pavardė, parašas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. paštas, banko sąskaitos numeris (tuo atveju kai atsiskaitymai už paslaugas daromi pavedimu), atsiskaitymas už paslaugas istorija, narystės kortelės numeri, apsilankymų skaičius; teisėtų atstovų vardas, pavardė, giminystės ryšys, telefono numeris, parašas (tuo atveju, kai lankytojas yra jaunesnis nei 18 metų asmuo); nelaimingas atsitikimas, trauma įvykusi lankantis sporto klube.

Lankytojo identifikavimo tikslu: išreiškus sutikimą gali būti tvarkomos foto nuotrauka.

Lankytojoms siekiant suteikti nuolaidas už paslaugas: socialinis statusas (studentas, sukakę senatvės pensijos amžiaus asmenys, neįgalieji).

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų konfidencialumą.

Jūsų duomenis gali gauti asmenys teisės aktuose numatytais atvejais.

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

Saugojimo terminai gali būti pratęsti, pakeisti tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.

Jūsų teisės:

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Savo parašu patvirtinu atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.